โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 1010 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
43โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม174000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
44โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม174000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
45โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม348480.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
46โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม348480.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
47วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ43ปี161500.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
48การจัดพิมพ์เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย ในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ648000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
49โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการด้ารบริหารความเสี่่ยงและการควบคุมภายใน560000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
50จ้างพิมพ์แบบฟอร์มระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.25)109140.00e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
51โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2239000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
52จ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 2 รายการ243170.02เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง