โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 1010 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
126ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 95 ตัว300000.00e-Biddingยกเลิกกองกิจการนักศึกษา
129จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 95 ตัว300000.00e-Biddingยกเลิกกองกิจการนักศึกษา
130จัดซื้อเก้าอี่สำนักงาน จำนวน 95 ตัว300000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
159การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา1010000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
160การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา1010000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
188จัดซื้อเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ระบบคอมพิวเตอร์ รุ่น Braille Express 150 เครื่องจำนวน 1 เครื่อง580000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
189ซื้อเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ระบบคอมพิวเตอร์ รุ่น Braille Express 150 จำนวน 1 เครื่อง580000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
190โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบมหกรรม277800.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
191โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบมหกรรม277800.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
192สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การให้บริการนักศึกษพิการ"256000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา