โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 1010 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
234งานกั้นห้อง ชั้น ๒ ถึง ๘ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๘ ชั้น คณะบริหารธุรกิจ2011000.00สอบราคายกเลิกกองคลัง
1011งานก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตข้ามคลองผิวจราจร ๘.๐๐ ม. มีทางเท้ากว้าง ๑.๕๐ ม. ความยาว ๑๑.๐๐ ม. กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน 6319200.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
695งานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)20000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
421งานก่อสร้างอาคารโรงเรือนแปรรูปกวาง (สวสร.) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง1726000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
141งานก่อสร้างแท่นประดิษฐสถานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและแบบภูมิทัศน์ สาขาวิทยฯ จังหวัดพังงา (เพิ่มเติม)2091000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
134งานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน2849303.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
167งานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งม่านปรับแสงสำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น (อาคารหลังใหม่) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา230932.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
281งานจัดจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 9 จำนวน 124 ตัว186000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
280งานจัดจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 9 จำนวน 215 ตัว322500.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
127งานจัดซื้อ Public Administration Classic Readings ของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 8 จำนวน 300 เล่ม162000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง