โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 1010 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
17โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย214540.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองแผนงาน
18โครงการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในมหาวิทยาลัยรามคำแหง75506580.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
19จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร จำนวน 10,000 แผ่น139100.00e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
20จ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 49,500 ฉบับ519750.00ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
21ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์2700000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
22ซื้อระบบสื่อการเรียนการสอนประจำห้องเรียน 4 ชุด1580800.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
23ปรับปรุงพื้นที่อาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 2-3 จำนวน 1 งาน661790.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
24สกอร์บอร์ดจอสี Outdoor Fullcolor LED Display 1 หน่วย พร้อมติดตั้ง2782000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
25ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของผู้บริหารมหาลัย สายสนับสนุนวิชาการ2799276.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
27จ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 41,000 ฉบับ 133250.00ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล