โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 955 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
908ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1358000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
907ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1358000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
906ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ825200.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
905ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ825200.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
904ประกวดราคาจัดซื้อชุดการเรียนการสอนศูนย์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2200000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
903ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ2280000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
902จัดจ้างพิมพ์ซองกฐินพระราชทาน จำนวน 1,000 ซอง15000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
901จัดซื้ออะไหล่ลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 1 รายการ41000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
900จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ15000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
899จัดซื้อวัสดุคอม จำนวน 5 รายการ 70000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง