โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 854 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
807ซื้องานติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช2354000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
806จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ จัดซื้อครั้งที่ 23400000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
805จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ จัดซื้อครั้งที่ 23400000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
804จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ3400000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
803จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ3400000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
802จัดซื้องานติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช2354000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
801จ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2603400.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
800จ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566839950.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
799ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB) 512900.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
798จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด2500000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์