โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 1003 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
760จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ17000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
986จัดซื้อชุดแข่งขันฟุตบอล จำนวน 30 ชุด18000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
755จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม (แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก) จำนวน 1 เครื่อง19900.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
749จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ20000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
834ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 20000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
996จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ 20000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
914จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ 27000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
983จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ28600.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
984จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ28600.00เฉพาะเจาะจงยกเลิกกองคลัง
826จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า (ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22.5 ลิตร) จำนวน 2 ถัง 30000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง