โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 854 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
797จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนด้านหลังของห้องเรียน OPTO ๒ และพื้นที่ในส่วนด้านหลังห้องสมุด ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑2463000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
796โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) จำนวน ๑ ระบบ (ข้อมูล วิจารณ์ ครั้งที่๒)8900000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
795โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ3400000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
794โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ3400000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
793ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ960000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
792โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) จำนวน ๑ ระบบ (ข้อมูล วิจารณ์ ครั้งที่ ๑))8900000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
791จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662169960.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
790กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม 807000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
789จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย71094000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
788จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง55252080.24e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง