โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 1010 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
958จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แบบ มร. 16 จำนวน 12 กล่อง30000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
748จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๓ ตัว32500.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
917จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน งานการเงิน, งานงบประมาณ และงานธุรการ กองคลัง33000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
515จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ35000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
1013จัดจ้างทำสายรัดพลาสติก พีพี จำนวน 50 ม้วน 35000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
728จ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อน ยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างขั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน35200.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
843จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อน ยี่ห้อฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 35200.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
499ประกาศราคากลางจัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 28 ถัง35798.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
887ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก36195.40เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
508ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก36960.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา