โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 71-80 of 854 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
787จ้างเหมาบริการกำจัดหนู 9 อาคาร960000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
786จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร1948320.24เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
785รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน1358000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
784ครุภัณฑ์สื่อการสอนสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 3 ห้อง 301 และ 302 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 1446600.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
783จ้างงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
782จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ608200.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
781จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ608200.00e-Biddingยกเลิกกองคลัง
780จ้างงานก่อสร้างโรงอาหารด้านหลังสนามกีฬากลาง15000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
779จ้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 3) (สธก.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน40000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
778จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 40 แห่ง51512400.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง