โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 71-80 of 1003 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
746จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 31 ชุด37200.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
734จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ40000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
851จัดจ้างทำความสะอาดผ้าม่านห้องสโมสรอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 40000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
901จัดซื้ออะไหล่ลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 1 รายการ41000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
874จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ42000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
732จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง44000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
238ซื้อเครื่องเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน45000.00e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
493งานซ่อมแซมผนังบนดาดฟ้าและทาน้ำยากันซึมรอบฐานเครื่องปรับอากาศอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช45000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
744จัดซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ45000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
926ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ48000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง