โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 854 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
777จ้างงานปรับปรุงรอบอาคารศิลาบาตร (SBB) และซุ้มที่พักนักศึกษา จำนวน 1 งาน18114000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
776จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักหอสมุดกลาง 3 อาคาร15000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
775จ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายอนุบาล-ประถม) 3 ชั้น 1 อาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ประมาณ 21,100 ตารางเมตร จำนวน 8 รายการ5000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
774จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ 860000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
773จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding870000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
772จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ870000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
771จ้างปรับปรุงลิฟท์โดยสารคณะบริหารธุรกิจ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน4000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
770จ้างงานปรับปรุงคณะทัศนมาตรศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง5190000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
769ซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ20258096.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
768จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 15 อาคาร1990000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง