โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 955 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
878จ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 150000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
877จัดซื้ออะไหล่ลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 5 รายการ109782.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
876จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 48 อัน6000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
875จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 72 อัน12000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
874จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ42000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
873จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ5000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
872ลงนามในแบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ15789.76เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
871จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ 15000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
870จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ15000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
869ซื้อรถประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 1 คัน1676000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง