โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 888 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
841จ้างซ่อมตู้แช่อาหาร จำนวน 7 ตู้80000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
883จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 80000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
733จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ81000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
566จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ81534.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
567จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ81534.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
568จัดจ้างล่างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ81534.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
882จ้างซ่อมแซมฝาปิดท่อสิ่งปฏิกูลอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช81700.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
227ตู้แช่เย็นสำหรับเวชภัณฑ์ทางยา85000.00e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
856จ้างพิมพ์สูจิบัตรและสำเนา พระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 (รุ่นที่ 47)88420.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
829จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง90000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง