โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 1002 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
83จ้างปรับปรุงสระน้ำด้านคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 3 สระ2724300.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
84จ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 85841000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
85จ้างจัดศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 8702000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
86โครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศและรถตู้)250000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
87โครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าอาหารว่าง, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น, เครื่องดื่ม และที่พัก)913750.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
88ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ ๗297100.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
89สอบราคาจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 245 ตัว734020.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
90พิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557115500.00ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
91สอบราคาจัดซื้อเครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม พร้อมอุปกรณ์650000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
92ปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน4995000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง