โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 888 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
62โครงการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในมหาวิทยาลัยรามคำแหง75506580.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
63งานปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารวิทยบริการ และบริหาร (กอ.) 1 งาน4000000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
64โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 8 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น2072000.00ระหว่างดำเนินการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
66โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต จำนวน 9 โครงการ1284000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
67ก่อสร้างอาคารเรียนรวม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายอนุบาล-ประถม) 3 ชั้น 1 อาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ประมาณ 21,100 ตารางเมตร380000000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
68ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซทชนิดป้อนแผ่น 4 ยูนิต จำนวน 1 เครื่อง27000000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
69จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา (ส่วนกลาง)168525.00e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
70จ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 172250.00ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
71โครงการทัศนศึกษาและแนะแนวการสอบประมวลความรู้ รุ่นที่ 8250180.00ระหว่างดำเนินการโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
72จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ (๓๗๔ กล่อง)600000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล