โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 1003 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
118การเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 25580.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
360การให้เช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านจำหน่ายกาแฟและอาหารว่าง0.00สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
395โครงการกับสำนักพิมพ์ เพื่อให้บริการจำหน่ายหรือให้เช่าชุดครุย ชุดสูทสากล และชุดข้าราชการ แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบุคคลทั่วไป 0.00ยกเลิกกองคลัง
414เงื่อนไขการให้สิทธิถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙0.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
505เงื่อนไขการให้สิทธิถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-25620.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
569การประกันอุบัติเหตุบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 25610.00สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
618การให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติและตู้จำหน่ายสิ้นค้าอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก0.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
619สิทธิถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-25650.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
271XXX100.00e-Marketยกเลิกสถาบันคอมพิวเตอร์
756จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ1000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง