โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 966 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
520อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้บริการ62000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
521อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้บริการ62000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
838งานปรับปรุงทาสีผนังภายในห้องทำงาน และซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 1 งานงบประมาณ อาคารสำนักงานอธิการบดี68900.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
899จัดซื้อวัสดุคอม จำนวน 5 รายการ 70000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
737จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ75000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
837จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งห้องประทับ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 80000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
841จ้างซ่อมตู้แช่อาหาร จำนวน 7 ตู้80000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
883จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 80000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
733จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ81000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
566จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ81534.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา