โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 966 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
834ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 20000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
914จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ 27000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
826จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า (ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22.5 ลิตร) จำนวน 2 ถัง 30000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
958จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แบบ มร. 16 จำนวน 12 กล่อง30000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
748จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๓ ตัว32500.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
917จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน งานการเงิน, งานงบประมาณ และงานธุรการ กองคลัง33000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
515จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ35000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
728จ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อน ยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างขั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน35200.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
843จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อน ยี่ห้อฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 35200.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
499ประกาศราคากลางจัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 28 ถัง35798.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง