โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 71-80 of 966 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
493งานซ่อมแซมผนังบนดาดฟ้าและทาน้ำยากันซึมรอบฐานเครื่องปรับอากาศอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช45000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
744จัดซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ45000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
926ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ48000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
494งานซ่อมแซมหินแกรนิตตรงบันได 50000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
830ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 50000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
831จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ50000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
842จ้างเฝ้าเครื่องปรับอากาศระหว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 50000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
852จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 50000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
881จ้างตัดชุดฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะทัศนมาตรศาสตร์50000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
674จ้างงานซ่อมแซมประตูกระจกห้องสโมสร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน50825.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง