โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 966 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
67ก่อสร้างอาคารเรียนรวม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายอนุบาล-ประถม) 3 ชั้น 1 อาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ประมาณ 21,100 ตารางเมตร380000000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
186ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (R.U.Library and Learning Center) ๕ ชั้น (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ หลัง294900000.00สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
655โครงการประหยัดพลังงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะที่ 2245000000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
654โครงการประหยัดพลังงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะที่ 1 205000000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
115ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ๙ ชั้น ๑ หลัง166573000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
627โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง150224341.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
344จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ๓๕ แห่ง92000000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
207จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 32 แห่ง88700000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
237จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย83964072.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
3จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 32 แห่ง82700000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง