โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 955 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
1จ้างปรับปรุงโรงอาหารถาวรเป็นห้องอ่านหนังสือ7464000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
2จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 81214500.00ระหว่างดำเนินการโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
3จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 32 แห่ง82700000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
4จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น2 ห้องอธิการบดี297460.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
5จัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555-2556 (รุ่นที่ 39)259000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
6จ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นครปักกิ่ง สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 (หัวหมาก) และรุ่นที่ 5 (วิทยาเขตบางนา)1400000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
7จ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 (หัวหมาก) และรุ่นที่ 5 (วิทยาเขตบางนา)13291000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
8ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน232900.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
9ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ232900.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
10จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน ๑๑ เครื่อง246849.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล