โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 926 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
577งานทาสีทางเดินภายในอาคาร ของคณะรัฐศาสตร์843500.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
578งานทาสีทางเดินภายในอาคาร ของคณะรัฐศาสตร์843500.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
609ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ห้อง ๓๒๑, ๓๒๒ อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 980000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
610ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 568100.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
611ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ห้อง ๓๒๑, ๓๒๒ อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)980000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
612ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 568100.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
637ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 3-5 อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) 591000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
638ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 3-5 อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) 591000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
715ประกวดราคาซื้องานติดตั้งผ้าม่าน ชั้น ๑ และชั้น ๔-๕ คณะรัฐศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)974770.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
799ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB) 512900.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์