โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 955 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
17โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย214540.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองแผนงาน
19จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร จำนวน 10,000 แผ่น139100.00e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
28ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 1-6) จำนวน 2 รายการ109140.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
29ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 1,2,3,4,6) จำนวน 1 รายการ107000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
30ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4) จำนวน 6 รายการ132573.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
31ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารท่าชัย (หมายเลข 13) จำนวน 1 รายการ101757.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
32โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน180000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
33โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน105000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
34ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 1) จำนวน 1 รายการ171200.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
35ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 2) จำนวน 1 รายการ171200.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง