โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 966 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
550 เชิงปฏิบัติการ ผู้ปฎิบัติงานด้านแนะแนว เรื่องระบบสารสนเทศการให้การแนะแนวและให้คำปรึกษาฯ130800.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
857 จ้างงานปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งห้องครัวอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 107000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
832 จ้างจัดดอกไม้สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 25645940000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
413 จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Modern Leaders (Weekend Program) รุ่นที่ 109484500.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
271XXX100.00e-Marketยกเลิกสถาบันคอมพิวเตอร์
790กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม 807000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
853กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม 1543300.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
909กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม 1383600.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
617การคัดเลือกบุคคลหรือนิติบุคคล ในการเข้าร่วมโครงการกับสำนักพิมพ์เพื่อให้บริการจำหน่ายหรือให้เช่า ชุดครุย ชุดสูทสากลและชุดราชการ แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป2000000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
256การจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557 (รุ่นที่ 40)2483000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง