โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 966 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
26จ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2557 และสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2557133250.00ยกเลิกสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
55จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ600000.00e-Biddingยกเลิกสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
65จ้างเหมาในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 3 738000.00ยกเลิกกองคลัง
75จัดพิมพ์หนังสือสูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2556-2557 (รุ่นที่ 40)2483000.00ยกเลิกกองคลัง
107จัดหาเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง400000.00e-Biddingยกเลิกสถาบันคอมพิวเตอร์
125ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 95 ตัว300000.00e-Biddingยกเลิกกองกิจการนักศึกษา
126ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 95 ตัว300000.00e-Biddingยกเลิกกองกิจการนักศึกษา
128ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก (ประตู 8) 4714000.00คัดเลือกยกเลิกกองคลัง
129จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 95 ตัว300000.00e-Biddingยกเลิกกองกิจการนักศึกษา
138งานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒346000.00e-Biddingยกเลิกกองคลัง