แสดงโครงการ #131

รหัสโครงการ131
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย จำนวน 20,000 แผ่น
วงเงินงบประมาณ160500.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารศธ0518.09/พ.ทร.161.1
คำอธิบายประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย จำนวน 20,000 แผ่น
วันที่ประกาศ27-02-2015
Files1440301733.ใบรับรองสภา0001.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารศธ0518.09/พ.ทร.161.1
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย
ราคากลาง160500.00
วันที่ประกาศ27-02-2015
Files1440122380.ราคากลางใบรับรอง0001.pdf