แสดงโครงการ #134

รหัสโครงการ134
ชื่อโครงการงานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน
วงเงินงบประมาณ2849303.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารงด. ๑๕๑๗/๕๘
คำอธิบายการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) งานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน
วันที่ประกาศ26-08-2015
Files1441008770.ร่าง tor งานครุภัณฑ์คณะสื่อสารฯ.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารกผ (ผ) ๙๖๔/๒๕๕๘
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางงานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน
ราคากลาง2849303.00
วันที่ประกาศ22-07-2015
Files1444791629.ราคากลางงานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร๒๙/๒๕๕๘
คำอธิบายประกาศประกวดราคาซื้องานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน
วันที่ประกาศ09-09-2015
Files1444792713.ประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.pdf

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารงด. 29/58
คำอธิบายรายงานผลการประกวดราคาซื้องานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน
วันที่ประกาศ06-10-2015
Files1444792186.scan_รายงานผลครุภัณฑ์สื่อสาร.pdf