แสดงโครงการ #164

รหัสโครงการ164
ชื่อโครงการงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒
วงเงินงบประมาณ346000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารงด. 166/59
คำอธิบายขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒
วันที่ประกาศ03-12-2015
Files1453262532.scan_torพื้นห้องรอง.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารกผ (ผ) 1938/2558
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒
ราคากลาง250000.00
วันที่ประกาศ03-12-2015
Files1452588546.scan_ราคากลางปรับปรุงพื้นห้องรอง (ใหม่).pdf

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารงด.ร.๑๘/๒๕๕๙
คำอธิบายรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
วันที่ประกาศ16-12-2015
Files1457338058.งานปรับปรุงพื้นทางเดินฯ.pdf