แสดงโครงการ #4

รหัสโครงการ4
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น2 ห้องอธิการบดี
วงเงินงบประมาณ297460.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสาร/พิเศษ
คำอธิบายจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 2 ห้องอธิการบดี
ราคากลาง271400.00
วันที่ประกาศ05-08-2014
Files1412248026.scan แอร์ห้องอธิการบดี0001.pdf