แสดงโครงการ #401

รหัสโครงการ401
ชื่อโครงการเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง
วงเงินงบประมาณ12000000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารศธ.๐๕๑๘.๑๒/๗๗
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง
วันที่ประกาศ17-02-2017
Files1490002282.tor machin-2.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารศธ.๐๕๑๘.๑๒/๗๗
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR) เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง
ราคากลาง12000000.00
วันที่ประกาศ17-02-2017
Files1490001595.Referent price.machine-2.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร๗/๒๕๖๐
คำอธิบายประกวดราคาซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง
วันที่ประกาศ17-05-2017
Files1495507912.annouse machine book.pdf

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารงด.๗๕๗/๖๐
คำอธิบายรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ15-06-2017
Files1499226817.Result present-2.pdf