แสดงโครงการ #500

รหัสโครงการ500
ชื่อโครงการจัดจ้างทำตาลปัตรไหมปักพระรูปพ่อขุนฯ และย่ามปักพระรูปพ่อขุนฯ จำนวน ๒ รายการ
วงเงินงบประมาณ150000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างทำตาลปัตรไหมปักพระรูปพ่อขุนฯ และย่ามปักพระรูปพ่อขุนฯ จำนวน ๒ รายการ
วันที่ประกาศ06-06-2017
Files1507708655.scan_tor7777.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างทำตาลปัตรไหมปักพระรูปพ่อขุนฯ และย่ามปักพระรูปพ่อขุนฯ จำนวน ๒ รายการ
ราคากลาง150000.00
วันที่ประกาศ06-06-2017
Files1507708855.scan_7777.pdf