แสดงโครงการ #588

รหัสโครงการ588
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษา จำนวน ๓ โครงการ
วงเงินงบประมาณ8326500.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารลพ.๒๐๔๒
คำอธิบายขอความอนุเคราะห์พิจารณาการร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษา จำนวน ๓ โครงการ
วันที่ประกาศ26-09-2018
Files1538538464.7.TOR บริการญี่ปุ่น e-bidding ใหม่.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารลพ.๒๐๒๑
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษา จำนวน ๓ โครงการ (เสนอเพิ่มเติม)
ราคากลาง7761000.00
วันที่ประกาศ26-09-2018
Files1538538639.midpJapan.pdf