แสดงโครงการ #617

รหัสโครงการ617
ชื่อโครงการการคัดเลือกบุคคลหรือนิติบุคคล ในการเข้าร่วมโครงการกับสำนักพิมพ์เพื่อให้บริการจำหน่ายหรือให้เช่า ชุดครุย ชุดสูทสากลและชุดราชการ แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป
วงเงินงบประมาณ2000000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารพิเศษ 03/09/2562
คำอธิบายการคัดเลือกบุคคลหรือนิติบุคคล ในการเข้าร่วมโครงการกับสำนักพิมพ์เพื่อให้บริการจำหน่ายหรือให้เช่า ชุดครุย ชุดสูทสากลและชุดราชการ แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป
วันที่ประกาศ03-09-2019
Files1568280080.scan_0001.pdf