แสดงโครงการ #638

รหัสโครงการ638
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 3-5 อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB)
วงเงินงบประมาณ591000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร1/2563
คำอธิบายประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น ๓-๕ อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB)
วันที่ประกาศ17-07-2020
Files1594970808.pob.pdf