แสดงโครงการ #639

รหัสโครงการ639
ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการสุขภาพสายตา เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการฝนเลนส์พร้อมห้องเรียน ๑ งาน
วงเงินงบประมาณ2519600.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารงด.ร 173/2563
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการสุขภาพสายตา เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการฝนเลนส์พร้อมห้องเรียน ๑ งาน
วันที่ประกาศ08-07-2020
Files1595322958.ร่างขอบเขตของงาน.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารงด.ร 185/2563
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการ สุขภาพสายตา เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการฝนเลนส์พร้อมห้องเรียน ๑ งาน
วันที่ประกาศ20-07-2020
Files1595323192.ประกาศเชิญชวน.pdf