แสดงโครงการ #679

รหัสโครงการ679
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร SCL (วท.)
วงเงินงบประมาณ17000000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว 0601.07/854
คำอธิบายจ้างปรับปรุงอาคาร SCL (วท.)
วันที่ประกาศ02-04-2021
Files1617778975.TOR.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.0107.5/39
คำอธิบายจ้างปรับปรุงอาคาร SCL (วท.)
ราคากลาง16690000.00
วันที่ประกาศ02-04-2021
Files1617779220.price.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.91
คำอธิบายประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร SCL (วท.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ09-04-2021
Files1618906536.SCL.pdf