แสดงโครงการ #710

รหัสโครงการ710
ชื่อโครงการจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ1900000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 1 ระบบ
วันที่ประกาศ14-10-2021
Files1646038109.spec - Generator.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 1 ระบบ
ราคากลาง1899892.00
วันที่ประกาศ14-10-2021
Files1646038196.price - Generator.pdf