แสดงโครงการ #717

รหัสโครงการ717
ชื่อโครงการจ้างซ่อมแซกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
วงเงินงบประมาณ500000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด
คำอธิบายประกวดราคาจ้างซ่อมแซมกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
วันที่ประกาศ03-03-2022
Files1647574679.651000.pdf