แสดงโครงการ #750

รหัสโครงการ750
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน
วงเงินงบประมาณ40000000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.276
คำอธิบายร่างขอบเขตของงานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน
วันที่ประกาศ30-11-2021
Files1672732521.4.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.0107.5/88
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในหมาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5)(สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน
ราคากลาง40000000.00
วันที่ประกาศ07-12-2021
Files1650614679.40000000.00_0001.pdf

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ.38
คำอธิบายจ้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน
วันที่ประกาศ29-12-2021
Files1650614783.29.12.64_0001.pdf