แสดงโครงการ #754

รหัสโครงการ754
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
วงเงินงบประมาณ2000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.233
คำอธิบายจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
วันที่ประกาศ24-11-2021
Files1650615747.24.11.64(2)_0001.pdf