แสดงโครงการ #756

รหัสโครงการ756
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
วงเงินงบประมาณ1000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.241
คำอธิบายจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
วันที่ประกาศ26-11-2021
Files1650616314.26.11.64_0001.pdf