แสดงโครงการ #769

รหัสโครงการ769
ชื่อโครงการซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ20258096.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.ร80
คำอธิบายร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ29-03-2021
Files1655454766.222.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.786
คำอธิบายราคากลางงานซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ
ราคากลาง19154500.00
วันที่ประกาศ29-03-2021
Files1655441455.wwwww.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร12/2564
คำอธิบายประกาศและเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ02-04-2021
Files1655455026.223.pdf

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว.0601.0102/งด.อ98
คำอธิบายประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่ประกาศ03-05-2021
Files1655454441.iiiii.pdf