แสดงโครงการ #774

รหัสโครงการ774
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ860000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว 0601.2306/ 02
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ
วันที่ประกาศ08-10-2021
Files1655799366.tor oracle 10g.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.2306/02
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ
ราคากลาง856856.00
วันที่ประกาศ08-10-2021
Files1655799291.price oracle 10g.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร01/2565
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ
วันที่ประกาศ08-10-2021
Files1655798989.ma oracle 10g.pdf