แสดงโครงการ #781

รหัสโครงการ781
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
วงเงินงบประมาณ608200.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะยกเลิก

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.1520
คำอธิบายจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
วันที่ประกาศ25-07-2022
Files1658822148.1520.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.1520
คำอธิบายจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง606098.00
วันที่ประกาศ25-07-2022
Files1658822305.606098.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.ร.16
คำอธิบายจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
วันที่ประกาศ25-07-2022
Files1658822370.165.pdf