แสดงโครงการ #797

รหัสโครงการ797
ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนด้านหลังของห้องเรียน OPTO ๒ และพื้นที่ในส่วนด้านหลังห้องสมุด ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑
วงเงินงบประมาณ2463000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.ร.208
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนด้านหลังของห้องเรียน OPTO ๒ และพื้นที่ในส่วนด้านหลังห้องสมุด ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑
วันที่ประกาศ06-09-2022
Files1662455665.3.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.0107.5/44
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนด้านหลังของห้องเรียน OPTO ๒ และพื้นที่ในส่วนด้านหลังห้องสมุด ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑
ราคากลาง2463000.00
วันที่ประกาศ06-09-2022
Files1662455561.9.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.2058
คำอธิบายงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนด้านหลังของห้องเรียน OPTO ๒ และพื้นที่ในส่วนด้านหลังห้องสมุด ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑
วันที่ประกาศ12-09-2022
Files1663050630.e_compressed (1).pdf