แสดงโครงการ #801

รหัสโครงการ801
ชื่อโครงการจ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วงเงินงบประมาณ2603400.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.ร.223
คำอธิบายจ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ประกาศ14-09-2022
Files1663146108.2603400.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว0601.0107.5/54
คำอธิบายจ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ราคากลาง1969000.00
วันที่ประกาศ14-09-2022
Files1663146357.1969000.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร9/2565
คำอธิบายจ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง
วันที่ประกาศ20-09-2022
Files1663668117.9-2565_0001.pdf