แสดงโครงการ #813

รหัสโครงการ813
ชื่อโครงการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด
วงเงินงบประมาณ1550000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว0601.2307/054
คำอธิบายซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด
วันที่ประกาศ24-11-2022
Files1669369420.spac spss 24 Oc 2022.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.2307/054
คำอธิบายซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด
ราคากลาง1500000.00
วันที่ประกาศ24-11-2022
Files1669369334.price spss 24 Oc2022.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร7/2566
คำอธิบายซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด
วันที่ประกาศ24-11-2022
Files1669369513.post spss 24112022.pdf