แสดงโครงการ #815

รหัสโครงการ815
ชื่อโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง
วงเงินงบประมาณ4957400.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.ร.11
คำอธิบายจัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศ06-12-2022
Files1670384638.11111qq2.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร1-2566
คำอธิบายจัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศ13-12-2022
Files1670990039.1-2566.pdf