แสดงโครงการ #818

รหัสโครงการ818
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ895000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว 0601.2306/65
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ
วันที่ประกาศ23-12-2022
Files1672216163.TOR.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.2306/65
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ
ราคากลาง893450.00
วันที่ประกาศ23-12-2022
Files1672216293.Price.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร11/2566
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ
วันที่ประกาศ23-12-2022
Files1672216391.Document (3).pdf