แสดงโครงการ #819

รหัสโครงการ819
ชื่อโครงการจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 10
วงเงินงบประมาณ5940000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.749
คำอธิบายขออนุมติร่างขอบเขตของงานจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 10
วันที่ประกาศ13-01-2023
Files1673593173.TOR Twin10.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.749
คำอธิบายขออนุมติร่างขอบเขตของงานจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 10
ราคากลาง5549100.00
วันที่ประกาศ13-01-2023
Files1676014037.TWIN.10.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.878
คำอธิบายจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 10
วันที่ประกาศ21-02-2023
Files1696239506.11662266.pdf

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.109
คำอธิบายจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 10
วันที่ประกาศ13-03-2023
Files1696239619.2223363.pdf