แสดงโครงการ #839

รหัสโครงการ839
ชื่อโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว ๑,๕๐๐/นาที จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ50825.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ